LogoHorten_Sv

Horten kommune

 

 

                                                                  Vår ref.

07/14351

07/329 - 9 / FA-D11

 

 

Saksbehandler:

Sven-Erik Petersen   

 

                                                                                                                                  

Utviklingsplan - Lystlunden idrettspark

                                                                                                                                 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utvalg

Møtedato

Saksnummer

Barnerådet

 

 

Ungdomsrådet

 

 

Kommunalutvalg for familie, oppvekst, sosial og kultur

05.06.2007

025/07

Formannskapet

11.06.2007

052/07

Kommunestyret

18.06.2007

066/07

 

Vedlegg:

Dok.dato

Dok.ID

Tittel

22.05.2007

298303

Vedlegg

 


Administrasjonens forslag

1.    Utviklingsplanen for Lystlunden vedtas som styrende for fremtidig utvikling av Lystlunden idrettspark.

2.    Planens prioriterte tiltak vurderes i forbindelse med behandlingen av budsjett for 2008 og økonomiplanen for 2008 – 2011.  

 


 

 

18.06.2007  Kommunestyret

Vedtak:

1.    Utviklingsplanen for Lystlunden vedtas som styrende for fremtidig utvikling av Lystlunden idrettspark.

 

2.    Planens prioriterte tiltak vurderes i forbindelse med behandlingen av budsjett for 2008 og økonomiplanen for 2008 – 2011.  

 

 

Møtebehandling:

 

Roar Jalland sa seg inhabil jfr forv.l. § 6 1. ledd bokstav e.

 

Votering

Jallands inhabilitet enstemmig vedtatt.

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.

 

Roar Jalland tok sete.

 


 

 

11.06.2007  Formannskapet

Formannskapets innstilling til kommunestyret:

 

Er lik administrasjonens forslag

 

 

Oversendes administrasjonen:

 

I sak om etablering av kunstgressdekke på hovedbanen forutsettes kunstgressdekke vurdert opp mot rehabilitering av naturgressbanen/anlegg av ny naturgressbane.

 

 

Møtebehandling:

 

Roar Jalland sa seg inhabil jfr. forv.l. § 6 1.ledd bokstav e

Job Karlsen sa seg inhabil jfr. forv.l. § 6 1.ledd bokstav e

 

Votering:

Jalland og Karlsens inhabilitet enstemmig vedtatt

 

Lars Eric Roseng tok sete.

 

 

Alf Henriksen fremmet følgende tilleggsforslag til pkt. 1:

 

I sak om etablering av kunstgressdekke på hovedbanen forutsettes kunstgressdekke vurdert opp mot rehabilitering av naturgressbanen/anlegg av ny naturgressbane.

 

Ordføreren foreslo:

 

Henriksens forslag oversendes administrasjonen.

 

Votering:

Ordførerens forslag enstemmig vedtatt.

Kommunalutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.

 

Lars Eric Roseng fratrådte.

 

Roar Jalland tok sete.

Job Karlsen tok sete.

 

 

 

05.06.2007  Kommunalutvalg for familie, oppvekst, sosial og kultur

 

Kommunalutvalgets innstilling til formannskapet

 

Er lik administrasjonens forslag.

 

 

Møtebehandling:

 

Votering:

Administrasjonens forslag enstemmig vedtatt.

 

 

 


 

Faktiske forhold

 

Da handlingsplanen for 2007 ble behandlet den 12.12.2006 (K-sak114/06), fattet kommunestyret bl.a. følgende vedtak:   

Det fremmes egen sak om idrettsanlegget i Lystlunden før påske 07. Saken vil beskrive forslag til fremgangsmåte og prosess for utvikling av anlegget på grunnlag av forutsetningene om at det ikke bygges boliger i Lystlunden. Saken vil videre beskrive mulighetene for etablering av ny kunstgressbane allerede 08, med forslag til finansiering og lokalisering utviklet i samråd med idrettsklubbene.

 

Før påske 2007 ble det lagt frem en orienteringssak om status i arbeidet med utviklingsplanen. Nå er dette arbeidet sluttført, og utviklingsplanen for Lystlunden legges frem for behandling. Planen er vedlagt saken.

 

Lover og forskrifter

Plan- og bygningsloven.

 

Vurderinger

Det har blitt lagt vekt på stor brukermedvirkning i arbeidet med utviklingsplanen. Representanter fra alle idrettsklubbene som holder til i Lystlunden har deltatt i arbeidet (Ørn, Falk, Horten FK, skøyteklubben) samt KIGE-utvalget, Horten videregående skole og Horten idrettsråd. Etter grundige diskusjoner og vurderinger, stiller alle brukergrupper seg nå bak den foreliggende utviklingsplanen.

 

Målet med arbeidet har vært å skissere en mulig utviklingsstrategi for økt aktivitet og bruk av idrettsanleggene i Lystlunden. For fotballens del innebærer dette i hovedsak etablering av kunstgressbaner – som mangedobler brukskapasiteten i forhold til naturgressbaner. Ved siden av dette vil etablering av en kunstisbane samt mindre anleggsenheter (nærmiljøanlegg) medføre at Lystlunden ikke bare blir et fotballanlegg, men et flerbruks helårsanlegg i fremtiden.

 

Økonomiske konsekvenser

Som det fremgår av utviklingsplanen (vedlagt), vil utviklingen av Lystlunden idrettspark innebære relativt store kostnader – spesielt knyttet til investeringer men også til drift. Administrasjonen har imidlertid gjennom hele prosessen presisert at man må se utviklingsplanen i et langsiktig perspektiv, og at man ikke må ha forventninger om at alle tiltak skal realiseres i løpet av de nærmeste 1-2 årene. Brukerrepresentantene har uttrykt forståelse for dette, men er samtidig utålmodige etter å få en løsning på en prekær banesituasjon for fotballen. Man håper derfor at det vil la seg gjøre å realisere tiltak 1 og 2 i utviklingsplanens handlingsprogram i løpet av kort tid. Dette vil gi en samlet investeringskostnad på ca. 12 mill kroner. Til fradrag fra dette vil det kunne mottas tilskudd fra spillemidlene på ca. 3,5 mill kroner.

 

Det må presiseres at kostnadene i handlingsprogrammet er basert på kalkyler, og de eksakte kostnadene vil man ikke få før etter at detaljprosjektering og anbudsinnhenting er gjennomført.

 

Konklusjon/anbefaling

Vedlagte utviklingsplan skal være retningsgivende for videre utvikling av Lystlunden idrettspark. Planens prioriterte tiltak anbefales vurdert i forbindelse med behandlingen av budsjett for 2008 og økonomiplanen for 2008 – 2011.