for

Byutvikling og folkehelse

 

KIGE-PROSJEKTET                Lystlunden, Horten

 

 

 

KunstIs-kunstGress-Energi

 

 

En kunstis- og kunstgressbane i Lystlunden vil gi befolkningen i Horten og regionen et stabilt skøytetilbud fra november til mars og en moderne kunstgress bane resten av året.

En elegant integrert energiløsning i Skagerak Varmes Energisentral i Moloveien gir reduserte driftskostnader.

Innhold

1.      BAKGRUNN.. 3

2.      Lokalisering.. 4

3.      Bruksmuligheter. 5

4.      Drømmen om horten.. 6

4.      Politisk forankring.. 6

5.      Idrettsrådet. 7

6.      Interkommunalt anlegg.. 7

7.      Folkehelse-aspektet. 8

8.      Skoler og barnehager  - 9

9.      Revitalisering av organisert  issport. 10

10.      Kunstgressbanens Bruksområder. 11

11.      dimensjonering.. 11

12.      Banedekke. 12

13.      Økonomi 13

Investeringer 13

Finansiering. 13

Tilskuddsordninger 14

Driftsbudsjett 14

14.      Teknisk løsning.. 16

15.      Rollefordeling Skagerak Varme  vs Horten kommune. 17

16.      Framdriftsplan,   tentativ.. 18

17.      Tekniske data.. 19

18.      Krav til søknad spillemidler. 20

19.      TILLEGGSINFO fra Andre anlegg.. 21

 

KIGE-utvalgets nåværende medlemmer

 

Håkon Skatvedt, leder

Olav Langeland, repr. Horten Skøiteklubb

Sven-Erik Petersen, Park – og idrettssjef.

Arne Grøttås, pensjonert leder 1997-2010

Kunstisbane-prosjektet har blitt jobbet med siden 1997

Mange har bidratt i denne prosessen :

Geir Johnsen, - idé.

Jan Mathisen 

Harald Røed

Flere navn kommer ….


 

1.    BAKGRUNN

Lystlundens tradisjonsrike skøytestadion ble lagt ned i 1993, grunnet ustabile vintere som gjorde sprøyting og innfrysing av banen umulig.

Det har derfor ikke vært noen mulighet til skøyteaktiviteter siden, med unntak av noen løkker som fra tid til annen blir sprøytet,  - til stor glede for barna.

Fravær av is har redusert all klubbaktivitet innenfor isidrett i Horten:

·         Hortens Skøiteklub har en ærverdig historie på over 100år, men har nå svært lav aktivitet.

·         Hockeyklubbens aktiviteter sluttet for mange år siden.

·         Bandyklubben ble nedlagt for mange år siden av samme årsak.

 

Befolkningen i Horten og nabokommunene trenger en skøytestadion.   

Dette vil bli en ny giv for regionen !

KIGE-prosjektet innebærer et stabilt vintersportssted i ca 5 måneder. Dette skal bli et skøytetilbud for folk i alle aldere og alle ferdighetsnivåer.

 

http://www.malvik.idrett.no/fotball/version2/2001/skolen2001/amra2001-1-19.jpgEt viktig formål er at banen skal være åpen på dagtid for barnehager, barne- og ungdomskoler, samt videregående skole og høgskolen,  som del av kroppsøvingsfaget.

Åpent på kveldstid og i helger, for alle.

 

Befolkningsgrunnlag, Horten og nabobyer : om lag 70.000 innbyggere

 

KIGE-prosjektet innebærer også en ny moderne kunstgressbane resten av året.  Med langt større brukskapasitet i forhold til dagens gressareal.

 

http://www.lier.kommune.no/files/3041/fjernvarme_2.jpgMiljøvennlig :

KIGE-prosjektets energiløsning innebærer at overskuddsvarmen fra fryseprosessen ledes til Skagerak Varmes energisentral i Moloveien.  Der inngår overskuddsvarmen som en varmekilde på linje med fjordvarmen, som etter en temperaturheving med varmepumpene i energisentralen, sendes ut på fjernvarmenettet i Horten sentrum.  All overskuddsvarme kommer til nytte og bruk av energi blir redusert til et minimum.

 

Banens lokalisering, 300m fra rutebilstasjonen og nær store befolknings-grupper og nær flere skoler og barnehager, er miljøvennlig mht transport.

 

Lave driftsutgifter :

Tilknytningen til energisentralen for fjernvarme gir reduserte kostnader. Løsningen krever lite tilleggsenergi og gir således lave energiutgifter. Maskineriet til fryseprosessen blir integrert i Skagerak Varmes energisentral og deres vaktordning med kompetent driftspersonell.  Dette gir lave kostnader for drift og overvåking.  

 


 

2.    Lokalisering

KIGE-anlegget inngår i ”Utviklingsplan for Lystlunden” (2007), lokalisert der den tidligere skøytebanen lå. 

KIGE-banen

 

Skagerak

energisentral

 

VGS

 

Buss-stasjon

 

Garderobebygg

 

Beliggenheten er optimal for et idrettsanlegg av denne type. Lokaliseringen er sentral i forhold til :

·         Horten sentrum og store boligmråder.

·         Skagerak Varmes energisentral i Moloveien.

·         Horten Videregående skole.

·         Kollektivtransport, buss og ferge.

·         Horten Idrettshall.

·         Sentrum skole og flere barnehager.

Horten idrettshall og videregående skole har garderobefasiliteter som kan benyttes av banens brukere.

3.    Bruksmuligheter

 

http://www.kunstisbanen.no/images/phocagallery/thumbs/phoca_thumb_l_kunstisbanen.jpg

 

http://www.malvik.idrett.no/fotball/version2/2001/skolen2001/amra2001-1-19.jpghttp://www.fredrikstadfk.no/pics/tn/orn2_lite.jpg

 

Vinteraktiviteter (november-mars):

 

·      Lek og moro. Uorganisert aktivitet på isen.

·      Hurtigløp. Skøytebane i hht internasjonale mål (400 m).

·      Ishockey. Ishockeybane på indre felt,  i hht internasjonale mål.  Vant kan rigges opp på indre felt/bane.

·      Kunstløp.  Kunstløpbane på indre felt,  i hht internasjonale mål.  Vanter kan rigges opp på indre felt/bane.

·      Bandy. Bandybane i hht internasjonale mål. 

 

Sommeraktiviteter (april-oktober):

·      Fotballbane

·      Plass til 3 stk   7-er baner.

·      Andre ballspill- aktiviteter

·      Store samlinger / stevner

·      Andre aktiviteter (?) 


 

4.    Drømmen om horten

«Drømmen om Horten» er et begrep som blant annet handler om temaet by og byutvikling i forhold til Hortens framtid.  Det er viktig å skape en stolthet hos befolkningen av det å tilhøre Horten og det er viktig å være en attraktiv kommune.  Horten må gjøre en innsats i forhold til å tiltrekke seg nye innbyggere og nye bedrifter.  Dette skaper vekst, arbeidsplasser og større skatteinntekter.       

Rapporten ”Anlegg og spillemidler 2012”  v. Idrettsforbundet viser at Vestfold ligger lavest hva gjelder nyinvesteringer i idrettsanlegg.  Andre regioner i Norge ser at et godt idrettstilbud tiltrekker seg attraktive befolkningsgrupper. Kostnader til idrettsanlegg sees som en investering i folkehelse, botrivsel og attraktivitet.

Dette er også et moment i St.meld. 26, Idrettsmeldingen, som påpeker en klar tendens til at omfang og hyppighet av trening er størst hos den delen av befolkningen med høy utdanning og høy inntekt.

Det er langt mellom kunstisanleggene i Vestfold. Det eneste man har er en 400m bane i Tønsberg, samt ishockeybane i Tønsberg og Sandefjord.  KIGE- anlegget vil derfor være viktig for Horten mht attraktivitet for tiltrekke seg nye innbyggere. Anlegget vil sette Horten på ”kartet” mht ulike typer skøytesport for alle grupper: barn, ungdom, voksne. Lek, mosjon og konkurransenivå.

KIGE-anlegget vil bli et viktig aktivum for byen. Det vil løfte byens renommé og øke trivselen for befolkningen i vinterhalvåret. 

Tenk om vi kunne få tilbake stemningen fra Lystlunden i tidligere tider! Da var det et ytrende liv på skøytebanen. Folk i alle aldere gikk på skøyter til musikk fra høytalerne. Det var sosialt, hyggelig og mange hadde sin første forelskelse der på skøytebanen ! 

Tenk om Horten kan gjenoppstå som et sentrum for skøytesport og arrangere mesterskap !

4.    Politisk forankring

Utviklingsplanen for Lystlunden idrettspark ble vedtatt av Horten kommune 18/6-2007.

6 )      Kunstis/kunstgress på ”treningsfeltet” (den gamle skøytebanen)

Lengst syd på treningsfeltet bør det legges en kombinert kunstis-/kunstgressflate – med flomlys - slik planene er utredet i KIGE-utvalgets rapport. Det bør settes av et areal på ca. 12 da til dette formålet, da dette vil tilfredsstille arealkravene til en fullskala skøyte- og bandybane, bl.a. med mulighetene for å tilrettelegge for en 400 m rundbane. Dette arealet vil kunne brukes til is- og skøyteaktivitet i perioden november til mars, og til fotball fra april til oktober. Dette arealet vil gi et stort fleksibelt kunstgressfelt 7 mnd i året, hvor det bl.a. vil være plass til tre 7’er-baner.

 

Horten videregående skole stiller seg bak de overordnede tiltak og strategier som fremgår av denne utviklingsplanen. HVGS bruker i stor grad hele Lystlunden-anlegget i dag, og ser for seg enda bedre rammebetingelser for både elever og ansatte dersom tiltaksplanen realiseres.

 

Utredning av KIGE-prosjektet ble i 2000 støttet av Horten kommune med kr. 25.000.

 

Horten kommunestyre vedtok 21.09.2009 å forplikte seg til å betale et anleggsbidrag på 1,5 mill. kroner til Skagerak Varme. Dette for å dekke merkostnaden ved arealutvidelse av energisentralen for plassbehov til ekstra kuldemaskinkapasitet. Skagerak Varme var da i gang med å prosjektere varmesentralen. Man fant ut at det var lønnsomt å sette av plass til kuldeanlegget allerede i prosjekteringsfasen – fremfor å komme inn på et senere tidspunkt, da sentralen kanskje måtte bygges om.

5.    Idrettsrådet

Idrettsrådet er et samordningsorgan for alle idrettslagene i Horten. En av idrettsrådets viktigste oppgaver er å vurdere, komme med innspill til, og prioritere tiltak i handlingsprogrammet for idretts-, frilufts- og nærmiljøanlegg i forkant av kommunestyrets behandling av budsjett- og økonomiplan. Idrettsrådets anbefalinger i slike saker blir nøye vurdert av både administrasjon og politikere.

Horten idrettsråd her hele tiden vært positive til KIGE-prosjektet, og har i flere sammenhenger forsvart kunstisprosjektets viktighet overfor politikere og andre.  Deres uttalte utfordring har vært å prioritere et slikt kostnadskrevende anlegg opp imot andre anleggsbehov i Horten, der særlig investeringsbehov og driftsøkonomi har vært sentrale faktorer. Idrettsrådet ønsker at kunstisanlegg i Lystlunden fortsatt skal stå på idrettens prioriteringsliste mht anleggsbehov, men vil vurdere dette tiltaket opp mot andre behov i forbindelse med utarbeidelsen av en Kommunedelplan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet – som skal ferdigstilles i 2013.

 

 

 


 

6.    Folkehelse-aspektet

 

Folkehelse defineres som befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning.

På samme måten som helse er en ressurs for den enkelte er folkehelse en ressurs for samfunnet som helhet. Noen av kjernetrekkene ved folkehelsearbeid er at

·         det er en samfunnsoppgave

·         det er befolkningsrettet

·         det utøves gjennom å svekke faktorer som medfører helserisiko og å styrke faktorer som bidrar til bedre helse.

 

Å legge til rette for at flest mulig skal kunne drive fysisk aktivitet ut ifra egne ønsker og forutsetninger er en viktig målsetting for Horten kommune. En kunstisbane er vel så mye et anlegg for uorganisert fysisk aktivitet som et rent idrettsanlegg for den organiserte idretten. I perioder med kulde, har frivillige (i samarbeid med kommunen) sprøytet mindre skøytebaner, og da yrer det av aktivitet på banene. Mange av de som bruker anleggene er lite aktive ellers, og slik gir skøytebaner en økt gevinst ift flere i fysisk aktivitet. Dessverre gir vinterene i Horten svært ustabile forhold for skøyte-/isaktiviteter, og da mister mange denne muligheten for aktivitet.

Passivitet er meget uheldig for den allmenne helse, fysikk og kondisjon.  Fra alle hold hevdes det med rette at vi har blitt et stillesittende folk og at vi er altfor lite utendørs. Dette medfører store kostnader for samfunnet, i form av økte helseutgifter, tapt arbeidsinnsats og dårligere livskvalitet. Konsekvensene er trolig langt større enn det de fleste er klar over. Det er langt fra alle som trives i gymsaler, trimsentere og lignende med innendørsaktiviteter.

I St.meld. 26, Idrettsmeldingen, framgår det at:  ( utdrag )

 ”Fysisk inaktivitet er en stor helseutfordring.  Arbeid for økt fysisk aktivitet i befolkningen er derfor en viktig del av det overordnede folkehelsearbeidet - som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel. Det overordnede målet er å utvikle et samfunn som legger til rette for positive helsevalg og sunn livsstil, fremme trygghet og medvirkning for den enkelte, gode oppvekstvilkår for barn og ungdom, og forebygge sykdommer og skader.

Dette arbeidet krever innsats rettet mot hele befolkningen og målrettet innsats mot risikogrupper.

Her har idretten en viktig rolle. Gjennom å skape gode idrettstilbud for barn, ungdom og voksne er idretten med på å legge til rette for et fysisk aktivt samfunn…”

 


 

7.    Skoler og barnehager  -

http://cache.aftenposten.no/multimedia/archive/00346/151787c098_A32brusk_346388g.jpgEn kunstisbane er et viktig aktivum vinterstid for barnehager, barneskoler, ungdomskoler, videregående skole og Høgskolen i Vestfold. Det at barn og unge får prøve seg på is- og skøyteaktiviteter gjennom organiserte aktiviteter i barnehage og skole, vil medføre at mange også velger å utøve disse aktivitetene i fritiden.

 

Barnehager og barne- og ungdomskoler

 

Horten kommune har

·         Ca 600 barn i aldersgruppen  4 – 6 år i barnehagene

·         ca  3300 elever i barne- og ungdomskoler i aldersgruppen 6 – 16 år

 

Fysisk aktivitet er svært viktig for disse aldersgruppene. Dette framgår av læreplaner og målsettinger. Vintermånedene i vårt kystklima kan by på utfordringer med hensyn til aktivisering, når snø og kulde uteblir.

Erfaringer fra andre kunstisbaner viser at en skøytebane vil bli som en magnet på barn og unge og en kjærkomment tilbud for skoler og barnehager.

 

Horten videregående skole

Horten VGS har hele tiden vist stor interesse for en kunstisbane og kunstgressbane i Lystlunden.   Beliggende umiddelbart inntil Lystlunden, er aktivitetsmulighetene for HVGS store.    

Skolen har 1100 elever i aldersgruppen 16-19 år . Fysisk aktiviet er viktig. En kunstisbane åpner store muligheter for mange typer isidrett vinterstid. Horten videregående skole har en egen idrettslinje.           I tillegg til idrettselevenes egenaktivitet, kan man se for seg at elever på denne linja kan dra i gang skøytedager (etter prinsippet fra Tinestafetten?) eller skøyte-/idrettsskoler for barn og unge.

 

Høgskolen i Vestfold

Høgskolen har 4500 studenter som kan benytte kunstisbanen i Lystlunden. Reisetiden er ca 10-15 min. via et godt kollektivtilbud Bakkeneteigen – rutebilstasjonen.  ( Hyppige avganger Rute 02 m.fl. ) Fra rutebilstasjonen til kunstisbanen er det knappe 300m å gå.

Høgskolestudentene kan få dekket behovet for vinteraktiviteter knyttet til ulike typer issport, både i forbindelse med undervisningen og på fritiden.   

I gymnastikklærer-faget kan man spesialisere/utdanne seg mer i retning av ulike typer issport.   

 

 

 


 

8.    Revitalisering av organisert  issport

Lystlundens tradisjonsrike skøytestadion ble lagt ned for ca 25år siden, grunnet ustabile vintere som gjorde sprøyting og innfrysing av banen umulig.  Det har derfor ikke vært noen mulighet til skøyteaktiviteter siden, slik at all klubbaktivitet innenfor isidrett i Horten er så å si borte.

·         Hortens Skøiteklub har en ærverdig historie på over 100år, men har nå svært lav aktivitet.

·         Hockeyklubbens aktiviteter sluttet for mange år siden.

·         Bandyklubben ble nedlagt for mange år siden av samme årsak.

 

Mangelen på is gjør at mange barn ikke opparbeider seg ferdigheter på skøyter som tidligere. Skøyting er i likhet med skigåing en av våre nasjonal-sporter. For de kystnære strøk er dette aktiviteter som nå er i ferd med å gå i ”glemmeboken”. 

Erfaringer fra andre kunstisbaner viser at det oppstår en stor tilstrømning av barn, unge og voksne, som vil drive med alle typer issport.   Dette i sin tur har blåst liv i  skøyteklubber, bandyklubber, ishockey og kunstløp

Ærverdige Hortens Skøiteklub har fostret verdensrekordholdere, verdensmestere og norgesmestere i hurtigløp på skøyter.  Det er riktignok en god stund siden, men Kristian og Harald Strøm er navn som mange fremdeles kjenner igjen, også utenfor Hortens grenser.  Siste medalje til Horten i et senior NM ble vunnet av Siv Swiggum i 1992. Siv fikk forøvrig Lovia-pokalen i 1987.

Hortens Skøiteklub har vært arrangør av mange mesterskap, bla.a. 8 senior norgesmesterskap.  Mange husker godt stemningen i Lystlunden i 1968 da Fred Anton Maier satte verdensrekord på 10000m i Lystlunden.

I skøyteklubben finnes det fremdeles ildsjeler som ønsker å gjøre en innsats for skøytesporten, slik at har har man fremdeles en organisasjon å bygge videre på .

Norges Bandyforbund har i flere år hatt Horten høyt på ønskelisten for å etablere et "brohode" i Vestfold.  Kanskje kan vi bli Vestfolds svar på bandybyen Drammen?

Mange ishockey-interesserte reiser til Tønsberg for å spille.  Her er banekapasiteten sprengt.  Det bør derfor være et grunnlag for å etablere en hockey-klubb i Horten,  med aktive hockeyspillere.

 


 

9.    Kunstgressbanens Bruksområder

 

KIGE-prosjektet innebærer også kunstgressbane på skøytebanens areal. Dette gir økt kapasitet for fotball og lignende sport, ettersom kunstgressbaner har en mye høyere brukskapasitet enn det naturgress, som ligger der nå. Lystlunden er et veletablert område for fotball, med stor aktivitet. Med en ny kunstgressbane i full størrelse, vil tilgangen til høy kvalitets trenings- og kamparealer for alle klubbenes lag og aldersgrupper bli betydelig forbedret. Kunstgressbanen vil også egne seg for rugby og andre former for ballspill.  

 

10.                          dimensjonering

Kunstisbane, arealbehov :  69  X  178,4 m

Areal isflate : 12.310 m2

Omfattende :

Isflate hurtigløp , 400m

Areal ishockey  ( mulig innenfor 400m-bane)

Areal kunstløp  ( mulig innenfor 400m-bane)

Areal bandy

Areal  lek  ( mulig innenfor 400m-bane)

Driftsperiode is :  ca 15. nov. til ca 15. mars

Driftsperiode avhenging av klima.

 

Kunstisproduksjon:

Kuldebehov bane, estimat 3,0 GWh. (3 mill kWh.)

Energibehov produksjon,  estimat 0,5 GWh

Installert kuldeeffekt 2400kW

Mulighet for seksjonering mht innfrysing og drift

 

Undervarme (frostsikring)

Varmebehov estimat 0,2 GWh

Installert varmeeffekt ca 60kW

 

 

 

 

11.                       Banedekke

 

SCAN001Det forutsettes at det skal nyttes kunstgress for å kunne utnytte området til fotball i sommer-halvåret. Vedlagte skisse viser forslag til oppbygning av banen, med drenering, undervarme, isolering og kjølerør i et sandlag under selv kunstgresset.

 

Type kunstgress er ikke foreslått da det er en rivende utvikling på dette felt, og valget bør foretas først når det bestilles. Noen har dårlig erfaring med kunstgress, men dette er fra eldre baner med hardt underlag og kort gress. Gresstypen har også betydning.

 

 

 

 

 

 

 

12.                        Tilskuddsordninger

 

Staten har som mål å bidra til bygging og rehabilitering av infrastruktur, slik at flest mulig kan drive idrett og fysisk aktivitet.

Det er viktig for staten å fremheve at de viktigste

målgruppene for bruk av spillemidler til idrettsformål er barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år).

 

Text Box: Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2012Spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg skal bidra til en infrastruktur som gir befolkningen mulighet til å drive både egenorganisert aktivitet og aktivitet i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten.

Anleggene bør fungere som gode sosiale møteplasser i lokalsamfunnene.

 

For å kunne søke, er det et vilkår at anlegget er innarbeidet i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet.

 

 

Tilskuddssatser :

·         Bandybane 64 x 108 m og 400 m rundløpsbane for hurtigløp.

Tilskudd: 1/3 av godkjent kostnad inntil kr 6 500 000.

 

·         For kunstgresset bør man kunne få støtte tilsvarende antall baner man får plass til. Det bør være mulig å få støtte tilsvarende 2,2 mill + 0,9 mill for en 64x100 samt en 40x60 bane.  

Tilskudd 3 200 000.

 

·         Lysanlegget dekkes opp i egen post.

Tilskudd 1/3 av godkjent kostnad inntil kr 700 000

·         Hus for vedlikeholds-, drifts- og idrettsmateriell. 

Tilskudd: 1/3 av godkjent kostnad inntil kr 700 000:  For KIGEs bygg  anslag kr. 300.000

 

·         Sum ordinære tilskuddsatser ca 10,7 mill.  

 

·         Det kan søkes om ekstra tilskudd på inntil 20 % av ordinær tilskuddssats til større

interkommunale idrettsanlegg. (*) se nedenfor. 

Tilskudd kr 2 140 000

( I Stortingsmelding 26(2011-2012) Idrettsmeldingen, er det foreslått 30% støtte, dvs. ca 3,2 mill for KIGE. )

·         Total off. støtte ca : 12,8 mill.

 

·         Bandyforbundet : kr. 5 mill  i tilleggsstøtte til kombinert bandy og hurtigløpsanlegg.

 

Total støtte til KIGE- prosjektet : kr. 17,8 mill.

 

(*)Vedr. tilskuddssats til større  interkommunale idrettsanlegg. Fra ”Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2012”  v. Kulturdepartementet :

 

”2.6.3 Særskilt tilskudd ved større interkommunale idrettsanlegg

Det kan søkes om ekstra tilskudd på inntil 20 % av ordinær tilskuddssats til større interkommunale idrettsanlegg, forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:

1. Anlegget er et større kostnadskrevende anlegg, f.eks. svømmeanlegg eller idrettshall. Andre anlegg vurderes særskilt.

2. Det er inngått bindende skriftlig avtale mellom to eller flere kommuner vedrørende investering og drift. Avtalen må inneholde følgende elementer:

a) Hver deltagende kommune bidrar med minimum 5 % av godkjent kostnad. Kommunenes bidrag må dokumenteres.

b) Det kreves skriftlig driftsavtale på minimum 20 år mellom deltagende kommuner, hvor kommunene forplikter seg til å bidra økonomisk til driften av anlegget. Bidraget må være i samsvar med kommunens bidrag etter pkt. a).

Departementet godkjenner om anlegg oppfyller vilkårene ovenfor.

I særlige tilfeller kan departementet dispensere fra ovennevnte vilkår.

Se eget vedlegg( 8 ) om utforming av avtalepunkter for interkommunale avtaler. ”


 

13.                       Økonomi

 

 Investeringer

INVESTERINGSBUDSJETT

MNOK

Areal i varmesentral

0,0

Kuldemaskin 2400kW  mm i varmesentral

4,0

Distribusjonsrør kulde fra varmesentral

1,6

Distribusjonsrør, undervarme mot tele

0,5

13000m2 kunstis/gress bane m install.

13,0

Elektriske install, inkl lys, trafo

2,1

Enkelt bygg til teknisk og utstyr og fordelingsentral

0,9

Fordelingsentral varme og kulde v. banen

0,3

Driftsutstyr, isprep.maskin m.v.

1,5

Div baneutstyr, utrustning

0,5

Prosjektering, anbud, byggeledelse

0,8

Administrasjonskostnader

0,5

Totale investeringer eks mva

25,7

Mva

6,4

Totale investeringer inkl. mva

32,1

 

Finansiering

FINANSIERINGSBUDSJETT

MNOK

Spillemidler, kunstisbanen

6,5

Bandypakke

5,0

Spillemidler, banelys

0,5

Spillemidler, Driftsbygg

0,3

Spillemidler, Kunstgressdekke

3,2

Spillemidler, interkommunale idrettsanlegg

2,1

Anleggsbidrag fylkeskommunen

1,0

Egeninnsats teknisk avd.

1,0

Egeninnsats, dugnad. 

1,0

Sponsormidler  - investeringstilskudd.

0,5

Bedrifter  aksjebrev / andelsbevis. Kr. 5000/ stk

0,5

Private aksjebrev    500kr pr andel = 0,5 kvm...

0,5

Salg stadion-navn ?

1,0

Mva - refusjon

6,4

Sum ekstern finansiering

29,5

Egenfinansiering kommunen

2,6

Derav støtte spillemidler + Bandyforbundet:

17,6

 

 

Driftsbudsjett

DRIFTSUTGIFTER - BUDSJETT

kr/år

 

 

Merforbruk kuldekompressor:

400 000

Pumpeenergi distribusjonrør fra sentral           

0

Pumpeenergi distribusjonvarme og kulde i banen 

40 000

Energiforbruk lysanlegg:

40 000

Undervarme, lavtemperatur 

100 000

Energi teknisk bygg (strøm, varme)

40 000

Drift isprepareringsmaskin og vann

50 000

Drift kuldesentral i Energisentralen

50 000

Service og vedlikehold kuldesentral i Energisentralen

80 000

Vedlikehold rørfordelinger, pumper, og rør i isflaten

30 000

Vedlikehold driftsutstyr

45 000

Vedlikehold kunstgress

50 000

Banemannskap vinter (isprep, brøyting 5 mnd )

400 000

Nedbetaling lån 20 år / 5%

208 000

Sum årlige driftsutgifter

1 533 000

 

Driftsinntekter

DRIFTSINNTEKTER-BUDSJETT

kr/år

Baneleie is, VGS-Fylket

200000

Baneleie is,  Høgskolen på Bakkenteigen

50000

Baneleie is,  Hortens skoler og barnehager inngangspenger

300000

Baneleie is, skoler i nabokommuner,  regionbalbane

50000

Inngangsbilletter, brukere

200000

Sponsorinntekter, reklame

150000

Støtte fra givere

50000

Støtte fra bedrifter - gratis inngang ansatte

25000

Andre inntekter

25000

Utleie kunstgressareal sommer (?)

0

Sum budsjetterte inntekter

1050000

 

 

Horten kommunes egenandel, driftsbudsjett

483000

 

 

 


 

14.                       Teknisk løsning

 

Orientering, prinsipp.

 

Kunstisbanen må ha en kuldemaskin som leverer den nødvendige kulde, både i forhold til effekt / energi og tilstrekkelig lav temperatur.  I praksis vil kuldemediet som pumpes fra energisentralen til kunstisbanen avgi kulde på sin rundtur under kunstisbanen, dvs. kuldemediet blir oppvarmet av fryseprosessen før det returnerer til energisentralen.  

Kuldemaskinen skal stå i Skagerak Varmes energisentral fordi den inngår i varmeopptak-systemet, på linje med sjøvannsvarmepumpene som henter energi fra fjorden.

Energisentralen kan med andre ord veksle mellom å hente varme fra fjorden og kunstisbanen.

Kuldemaskinene henter således varme fra kunstisbanen og leverer varmen til fjernvarmenettet, etter en temperaturøkning i energisentralens øvrige varmepumper. Varmen fra kunstisbanen erstatter derved  delvis varmeopptak fra fjorden.  

All overskuddsenergi fra kunstisbanen kommer til nytte.

 

 

Energibruk  Avvente revidering i hht innspill fra SKV og Elvestad

Det trengs elektrisitet til å drive varmepumper og kuldemaskiner, enten de henter energi fra sjøen eller kunstisbanen.  Temperaturnivået er imidlertid gunstigere i fjorden enn i kunstisbanen, dette medfører noe større energibruk ved å hente energien fra kunstisbanen.

 

Thermoconsult har i Notat av 14.4.08 anslått kuldemaskinens merforbruk til å være ca 320.000kWh/år, når varmen hentes fra isbanen istedenfor fjorden, pga dårligere virkningsgrad. 

Det trengs også elektrisitet til å drive pumpene som sørger for sirkulasjon til kunstisbanen. Pumpeenergien (kuldelake v.s. sjøvann) antas å være tilnærmet lik. 

 

For å unngå telehiv i bakken, må det tilføres noe varme under kunstisbanen, mot grunnen.  Dette kan være lavtemperatur varme, på linje med gatevarme og lignende. Dette er tenkt løst ved at varme kan hentes fra en varmeveklser på fjernvarmenettet som skal ligge i Lystlunden.  Denne varmeveksleren kan hente varme fra fjernvarmenettets retur-rør, som har lavest temperatur.

Effektbehovet er beregnet til 60 kW, energibehovet til 200.000kWh( år

 

KIGE-anlegget som solfanger sommerstid.

Kuldeanlegget for kunstisbanen kan også driftes i sommerhalvåret med sikte på å produsere varme som kan nyttes i fjernvarmeanlegget.

Dette er lønnsomt når kunstgressbanen er en gunstigere energikilde enn sjøvannet som ellers nyttes som energikilde for varmepumpen til fjernvarmeanlegget.

Dette vil være tilfelle ved utetemperaturer over ca 12 oC. Særlig på dager med mye sol vil dette være lønnsomt da solinnstråling til banen hever banetemperaturen betraktelig, og dette gir god varmefaktor for varmepumpen. Varmepumpen kan da avgi en effekt på 500 til 1000 kW.

 

Kunstgressbanen kan også være en reserve varmekilde når sjøvannsystemet stoppes for nødvendig vedlikehold. Man vil da slippe å kjøre gasskjelen som reserve, dvs  sparte energikostnader og reduserte CO2-utslipp.  ( Denne driftsmodus må utredes nærmere. )

 

 


 

15.                        Rollefordeling Skagerak Varme  vs Horten kommune

 

Orientering.

Kuldemaskineriet og tilhørende pumper og automatikk + overvåking vil bli plassert i SKVs energisentral i Moloveien.

 

Energisentralens areal er utvidet fra starten av mht til dette og det er lagt klar rørstusser for kuldemediet fra sentralens gulv til andre siden av Moloveien.

Horten kommune har akseptert kr. 1,5 mill i anleggsbidrag for dette. 

 

Skagerak Varme

Grensesnittet for SKVs ansvarsområde går ved energisentralens yttervegg.  Det er naturlig at kuldemaskinen, lakepumper og tilhørende teknisk utrustning driftes og vedlikeholdes av SKV, som en del av energisentralen.  Kuldeanlegget inngår da i sentralens system for driftstyring, overvåking og service – ettersyn.

SKVs kostnader forbundet med drift og overvåking, vaktordning :    Innspill fra SKV.

SKVs kostnader for kuldeproduksjon, pumper m.v.   : Innspill fra SKV.

SKVs kostnader forbundet med service og vedlikehold :    Innspill fra SKV.

 

 

Horten kommune

Investeringskostnadene til kuldemaskinen og systemer (røropplegg, elektro, styringer m.v. ) omkring denne, tilhører kunstisbanen.  

Distribusjonsrør kulde må framføres til Lystlunden ( ca 220m) estimert kostnad 1,6 mill (SKV 2010)

Teknisk bygg nær kunstisbanen inneholdende:

·         Fordelingssystem for kuldemediet til kunstisbanens ulike soner. Inkl. pumper, ventiler, styring, overvåking mv.

·         Varmeveklser/kundesentral for undervarme og fordelingssystem for varme til kunstisbanens ulike soner. Inkl. pumper, ventiler, styring, overvåking mv.

·         Strøminntak med energimåler, fordelingsskap til lysmaster, pumper osv .  Inkl. styring, overvåking.

·         Vanninntak til isproduksjon, varmtvannsbereder m.v.

 

Garasje for utstyr til isproduksjon, måking,  isputer  og diverse.

·         Plass for isprepareringsmaskin med tilbehør.

·         Dreneringsystem for avrenning og rengjøring m.v.

·         Lager for diverse utstyr.

 


 

16.                        Framdriftsplan,   tentativ

 

Ca 30. okt. 2012  Forprosjekt / Skisseprosjekt ferdig

15.okt – 31.12 :   Forankring lokalt ( Idrettsrådet, andre idrettslag, politisk, ulike brukergrupper, næringsliv, banker,  media/befolkning )

15.okt – 31.12 :   Oppfølging med Fylket om å opprette interkommunalt samarbeide om prosjektet, for å kunne oppnå høyere støtteandel  ( 20-30 %) fra departementet.

15.okt – 31.12 : Bearbeide forprosjektet videre.

1. Halvår 2013 : Få KIGE-prosjektet inn i Kommuneplan for idrett og friluftsliv,  og  inn på kommunens langsiktige investeringsprogram, avklare organisering utbygging og drift .

1. Halvår 2013: Bearbeide forprosjektet videre.

2. halvår 2013  Søknad teknisk godkjenning – Kulturdep.

 

2014   Søknad spillemidler januar 2014

2014   Avklaringer finansiering. ( kommunale midler, fylkeskomm midler, momsrefusjon, næringsliv, sponsorer, dugnad, leverandør-rabatter/gaver.  

2014    Avklaringer driftsfinansiering og brukergruppenes innsats ( dugnad)

2.    halvår 2014   Tilsagn spillemidler

 

2.    halvår 2014    Byggesøknad

Vinter 2014/2015    Detaljprosjektering – anbud

Vår 2015    Kontrahering entreprenør

Vår 2015 – igangsettelse byggearbeider  …?

Høst 2015 Åpning ??

 

 

 

 


 

17.                       Tekniske data

 

Kunstgressflate  L= 183 m   B = 71 m  A= 12993m2

Isbelagt flate  ( med sving i hver ende )   A= 11910m2

Banen tenkes delt opp i 3 eller 4 seksjoner mht innfrysing og drift.

Installert kuldeeffekt ca 200w/m2  ,  2400kW totalt.   ( Vurderes)

Kuldebehov estimat 3,0 GWh. (3 mill kWh.)

Kuldelake : Vann innblandet kalsiumklorid  ( 22% (?)  CaCl2)

Kuldelaketemperatur :  - 12˚C,  forutsatt behovsstyrt i fht utetemperatur, istemperatur, eller banemannskapets behov.

Distribusjonsrør kulde: 2 stk Ø350mm stålrør, med utvendig isolering er lagt fra Energisentralen til motsatt side av Moloveien i 2012.

Distribusjonsrør kulde må framføres til Lystlunden ( ca 220m) estimert kostnad 1,6 mill (SKV 2010)

Lakepumper : Tvillingpumper ( 2 stk)  frekvensstyrte, avh av behovet.  Energibesparende.

 

Leveranser av overskuddsvarme:  Inngår i energisentralens energiopptak på linke med sjøvann fra Oslofjorden .  Av estimert varmebehov i fjernvarmenettet på 19,7 GWh, vil kunstisbanen dekke ca 4,3 GWh.  (Resterende ca 15,4 GWh dekkes av sjøvannsvarmepumpe + spisslast gass.)

 

Kunstisbanens varmebehov (frostsikring)  estimat 0,2 GWh / sesong

Installert varmeeffekt ca 5 W/m2  ,  60kW  totalt.    Frostvæske vurderes.

Varmebehov dekkes via uttak av lavtemperatur varme fra fjernvarmenettets returledning, i planlagt trasé forbi Lystlunden. 

 

 

 

 

 

 


 

18.                        Krav til søknad spillemidler

 

Fra Deparetementet :

 

Teknisk info.

 

Kunstisanlegg

Beskrivelse med dimensjonering av kjøleanlegg som ivaretar aktuelle klimatiske

forhold. Valg av kjølemedier skal angis.

Det skal foreligge tegninger som viser:

plassering av kjøleanlegg

baneplan som viser komplette rørføringer

prinsipp for oppbygging av banen

 

Lysanlegg

Lysanlegg skal utformes i henhold til NS-EN 12193. Det må foreligge

forhåndsgodkjenning for selve hovedanlegget for at det skal kunne gis støtte til

lysanlegg. Lyspunktene/lysmastene må plasseres på plan i samme målestokk som det

kreves for hovedanlegget.

Videre må det gis opplysninger om:

lys (lux)

jevnhet

lyspunkthøyde

valg av type lyskilde

nødlysanlegg (for hoppbakker)

 

 

 


 

19.                       TILLEGGSINFO fra Andre anlegg

 

 

 

Skøyebanen i Arendal er ikke et AS men har kommunal drift. På anlegget er det totalt knyttet 4 personer som jobber forskjøvet tid. Det vil si at det er folk på anlegget fra 7 om morgen til 6 på kvelden. Etter kl 6 er det den som driver kiosk(privat) som overtar tilsyn av anlegget. Det er alltid folk i beredskap. Det vil i praksis si at de 4 som er knyttet til anlegget jobber i par på to og to.  

Regelen er imidlertid at det som regel bare er en de to som er på banen til vanlig. Viktig å huske at vi også har kunstgress med varme og vinterdrift.

Når det gjelder dugnad så brukes ikke det til driften av anlegget.

Jann B. Nilsen  Banemester.

 

 

 

 

Hentet fra   Notodden :   Kuldeanlegg

23.05.05 COWI

Kuldebehov til vedlikeholdskjøling: 800 kW (ca. 100 W/m²)

Kuldebehov til innfrysing: 1 400 kW (ca. 170 W/m²)

Budsjettert kuldeanlegg – kuldeytelse: 1 000 kW

Banedekke

Banekonstruksjonen kan i toppen løses på ulike måter bl.a:

􀂃 Sporet drensasfalt tykkelse 50 mm m/ omfylling av fast fyllmateriale rundt lakerør og

toppdekke av drenerende kunststoff tykkelse 13-15 mm

􀂃 Sporet gummipad m/ justert hardhet, tykkelse 40 mm m/ toppdekke av drenerende kunstoff

tykkelse 13-15 mm der kunststoffet også presses ned i sporene rundt rørene

Hvilken endelig løsning som skal benyttes, må vurderes nærmere før anlegget kommer til utførelse.

Fryserørsystem i banedekket som fører kuldebæreren (saltlake) ut i banelegemet, består av

fordelingsrør og tur- og returfordelingsstokker langs banens langsider.

Fryserørene inndeles i 3 separate seksjoner som kan driftes uavhengig av hverandre, hvorav den ene

dekker bane 2 (ishockeybane). Hver seksjon har separate turledninger mens returledningene tar 2

seksjoner hver. Seksjonene kan kobles til og fra (manuelt) slik at all fryseeffekt kan kanaliseres dit

man ønsker. På denne måten kan isleggingen skje raskere og mer effektivt i perioder med relativt

høy varmebelastning (høy utetemperatur/vind/solbelastning). Videre kan for eksempel bane 2

Side: 12 av 27

N:\425\4257400\dok\Notodden_Rapport forstudie_rev b.doc 16.02.2005

Rev. 12.04.2005

prioriteres først slik at man først får isen på plass her før man legger bane 1. Det er allikevel

fordelaktig om hele bane 1 islegges samtidig for å unngå for store kvalitetsforskjeller i isen.

Anlegget er beregnet for drift utenom issesongen for dekning av oppvarmingsbehov i

nærvarmenettet. Ved å kjøle kunststofffdekket lett kan mellom 300-600 kW varme hentes ut i denne

perioden. Anlegget vil fungere som en tradisjonell varmepumpe med en effektfaktor mellom 3 og 4.

Lakepumpene må gå på lav kapasitet. En slik drift er forutsatt i energiregnskapet som er satt opp for

banedriften.

 

Anlegget skal utføres etter gjeldende forskrifter, Norsk Kuldenorm og gjeldende NS-EN 378 del 1-4.

Rognan :

Banen er dimensjonert med en innfrysningskapasitet på 175 W/m² eksklusive varmebidrag fra

lakepumper. Det er vurdert å ha en større kapasitet, men dette vil medføre økte kostnader. Under

vedvarende vanskelige værforhold (regn, vind og høy utetemperatur) vil dette kunne medføre at

anlegget har problemer med å opprettholde akseptabel iskvalitet med vannansamlinger på banen som

resultat, men det er da mulig å stenge av hockeybanen eller curlingbanen i tilfelle stevner på

hurtigløpsbanen. Videre vil det være mulig å fryse inn de tre banedelene på ulikt tidspunkt, noe som

vil reduere installert kuldeeffekt.

Det skal det benyttes CaCl2-lake 22% som kuldebærer mellom kuldeanlegget og isbanen. For å unngå

korrosjon skal saltlaken holde en pH i området 8-9, samt være tilsatt nødvendige additiver.

Det anbefales at det i forbindelse med dette nye anlegget investeres i ett driftskontrollanlegg som tar

for seg kuldeanlegget, flomlys, ventilasjon i bygget og andre tekniske installasjoner. Dette for å

forenkle fremtidig drift og oppgraderinger.

 

Notat fra Egill :

Investeringsoverslag for 13000 m2 kunstgressflate og 11900 m2  kunstisflate

Grunnarbeider, banearbeider                                                            kr         13.000.000,-

          avtaking, borttransport av vekstjord,

          utgravning byggegrop, påfylling masse,

          graving av drensgrøfter, legging av drensrør og drenskummer,

          overvannskummer, tilknytning overvannsledninger,

påfylling drenerende grus. avretting, komprimering,

          legging av undervarme,

          påfylling av sand, avretting, komprimering,

          isolering,

          legging av pad med kjølerør, overdekningspad/matte/kunstgress,

 

Fordelingsrør kjøling og undervarme fra energisentral til bane         kr         2.000.000,-

            hovedtilførsel og retur kjøling,

            hovedtilførsel og retur undervarme,

            utgraving av grøfter, legging av kulvert for fordeling,

            omfylling, planering, parkmessig behandling,